تاریخچه

با بیش از 70 سال قبل یعنی زمانی که پدر بزرگ بنده در سن جوانی به سر میبرده که در آن زمان مسگری و سفیدگری ظروف مسی انجام میداده و پدر بنده نیز بیش از 50 سال است که در حرفه ریخته گری سابقه درخشان دارد، بالطبع بنده نیز دنباله رو پدر از سال 1375 تا کنون در خدمت صنعت ذوب فلزات می باشم.